H股ETF联接A(人民币)(110031)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 3,401,300.47 -3,010,021.97 151,244,601.44 -5,272,504.72
本期利润 109,763,486.17 111,393,339.82 -93,758,164.32 87,891,472.98
加权平均基金份额本期利润 0.09 0.09 -0.07 0.06
本期加权平均净值利润率% 7.34 0.00 -5.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 268,788,112.52 0.00 130,395,358.47 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.21 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值 1,557,450,222.21 1,573,416,584.62 1,260,471,469.23 1,403,899,657.94
期末基金份额净值 1.21 1.21 1.12 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00