50ETF(510050)财务指标
  2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
本期已实现收益 -1,152,639,886.37 1,065,590,154.77 1,872,106,110.37 5,480,493,722.74
本期利润 2,513,759,161.16 -4,922,384,287.69 -2,035,745,376.20 7,449,121,939.68
加权平均基金份额本期利润 0.18 -0.38 -0.16 0.60
本期加权平均净值利润率% 0.00 -13.44 0.00 23.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 22,556,708,368.64 0.00 26,833,212,587.48
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.66 0.00 2.01
期末基金资产净值 41,306,362,111.32 34,061,183,627.47 33,626,157,039.25 38,085,289,036.13
期末基金份额净值 2.66 2.50 2.72 2.86
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00