50ETF(510050)财务指标
  2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
本期已实现收益 477,040,633.05 -1,729,359,074.92 -1,561,876,758.17 510,495,981.29
本期利润 1,106,267,372.82 -3,444,230,430.62 -3,215,917,111.64 -2,482,713,540.06
加权平均基金份额本期利润 0.09 -0.27 -0.24 -0.20
本期加权平均净值利润率% 0.00 -12.62 0.00 -7.64
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 16,249,834,742.23 0.00 19,622,281,458.16
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.29 0.00 1.57
期末基金资产净值 27,572,130,004.71 26,854,188,942.46 27,965,368,891.04 30,151,372,157.60
期末基金份额净值 2.23 2.14 2.16 2.42
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00