50ETF(510050)财务指标
  2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
本期已实现收益 1,872,106,110.37 5,480,493,722.74 1,792,852,053.13 1,038,724,963.25
本期利润 -2,035,745,376.20 7,449,121,939.68 1,715,918,796.12 3,339,663,342.64
加权平均基金份额本期利润 -0.16 0.60 0.14 0.27
本期加权平均净值利润率% 0.00 23.26 0.00 11.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 26,833,212,587.48 0.00 20,112,231,596.68
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.01 0.00 1.72
期末基金资产净值 33,626,157,039.25 38,085,289,036.13 36,259,085,907.90 29,996,640,997.71
期末基金份额净值 2.72 2.86 2.73 2.56
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00