50ETF(510050)财务指标
  2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益 -1,670,986,041.96 -1,152,639,886.37 1,065,590,154.77 1,872,106,110.37
本期利润 -8,062,278,566.39 2,513,759,161.16 -4,922,384,287.69 -2,035,745,376.20
加权平均基金份额本期利润 -0.55 0.18 -0.38 -0.16
本期加权平均净值利润率% -20.82 0.00 -13.44 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 28,893,276,925.49 0.00 22,556,708,368.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 1.44 0.00 1.66 0.00
期末基金资产净值 45,790,115,925.18 41,306,362,111.32 34,061,183,627.47 33,626,157,039.25
期末基金份额净值 2.29 2.66 2.50 2.72
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00