50ETF(510050)财务指标
  2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益 1,065,590,154.77 1,872,106,110.37 5,480,493,722.74 1,792,852,053.13
本期利润 -4,922,384,287.69 -2,035,745,376.20 7,449,121,939.68 1,715,918,796.12
加权平均基金份额本期利润 -0.38 -0.16 0.60 0.14
本期加权平均净值利润率% -13.44 0.00 23.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 22,556,708,368.64 0.00 26,833,212,587.48 0.00
期末可供分配基金份额利润 1.66 0.00 2.01 0.00
期末基金资产净值 34,061,183,627.47 33,626,157,039.25 38,085,289,036.13 36,259,085,907.90
期末基金份额净值 2.50 2.72 2.86 2.73
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00