H股ETF(510900)财务指标
  2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
本期已实现收益 125,389,525.87 -65,989,288.34 890,850,451.95 155,283,429.07
本期利润 -765,942,926.13 -615,642,829.74 1,329,650,739.62 232,064,902.05
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.08 0.21 0.04
本期加权平均净值利润率% -7.47 0.00 17.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,229,551,364.32 0.00 1,108,896,645.20 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.15 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值 9,536,573,298.32 11,128,476,552.46 6,576,541,113.63 6,546,696,928.81
期末基金份额净值 1.15 1.22 1.25 1.18
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00