H股ETF(510900)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 90,857,230.13 -7,236,328.68 144,837,584.31 71,429,006.96
本期利润 629,327,177.54 671,876,905.70 -1,011,806,473.66 447,729,009.42
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.10 -0.13 0.06
本期加权平均净值利润率% 8.03 0.00 -10.98 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,142,180,841.14 0.00 720,412,332.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.19 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值 7,328,788,294.12 8,329,556,931.26 7,354,434,266.12 8,346,385,237.46
期末基金份额净值 1.21 1.21 1.11 1.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00