H股ETF(510900)财务指标
  2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
本期已实现收益 144,837,584.31 71,429,006.96 125,389,525.87 -65,989,288.34
本期利润 -1,011,806,473.66 447,729,009.42 -765,942,926.13 -615,642,829.74
加权平均基金份额本期利润 -0.13 0.06 -0.09 -0.08
本期加权平均净值利润率% -10.98 0.00 -7.47 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 720,412,332.12 0.00 1,229,551,364.32 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.11 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值 7,354,434,266.12 8,346,385,237.46 9,536,573,298.32 11,128,476,552.46
期末基金份额净值 1.11 1.21 1.15 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00