MSCI中国(512860)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 9,179,819.66 7,530,936.43 281,783.16
本期利润 20,407,592.25 21,336,889.64 -6,077,600.68
加权平均基金份额本期利润 0.36 0.27 -0.03
本期加权平均净值利润率% 32.79 0.00 -3.48
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 6,690,385.29 0.00 -3,469,279.40
期末可供分配基金份额利润 0.20 0.00 -0.03
期末基金资产净值 40,813,872.76 45,285,248.44 114,157,092.60
期末基金份额净值 1.21 1.24 0.97
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00