H股ETF联接A(人民币)(110031)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 11,525,510.03 3,401,300.47 -3,010,021.97 151,244,601.44
本期利润 182,113,586.93 109,763,486.17 111,393,339.82 -93,758,164.32
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.09 0.09 -0.07
本期加权平均净值利润率% 12.13 7.34 0.00 -5.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 361,762,604.96 268,788,112.52 0.00 130,395,358.47
期末可供分配基金份额利润 0.25 0.21 0.00 0.12
期末基金资产净值 1,805,845,968.85 1,557,450,222.21 1,573,416,584.62 1,260,471,469.23
期末基金份额净值 1.26 1.21 1.21 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00