50ETF(510050)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 1,578,526,868.22 4,279,223,130.97 1,387,553,230.73 -1,670,986,041.96
本期利润 -88,640,607.65 11,006,943,395.42 8,972,415,677.54 -8,062,278,566.39
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.65 0.52 -0.55
本期加权平均净值利润率% 0.00 24.29 0.00 -20.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 35,152,810,791.42 0.00 28,893,276,925.49
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.11 0.00 1.44
期末基金资产净值 41,661,539,684.86 49,258,818,366.99 44,416,611,926.45 45,790,115,925.18
期末基金份额净值 2.95 2.95 2.82 2.29
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00