500ETF(510500)财务指标
  2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
本期已实现收益 -647,779,816.95 -280,989,603.69 -158,390,027.59 173,967,723.74
本期利润 -2,007,641,515.32 -3,697,397,032.49 -301,055,348.03 289,583,290.06
加权平均基金份额本期利润 -0.39 -1.07 -0.09 0.11
本期加权平均净值利润率% 0.00 -17.07 0.00 1.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 8,586,088,690.81 0.00 8,490,637,067.38
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.96 0.00 3.02
期末基金资产净值 29,799,281,369.15 24,213,246,851.55 22,374,449,685.63 18,517,132,829.56
期末基金份额净值 5.11 5.53 6.43 6.59
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00